https://www.ruanyifeng.com/blog/2015/12/git-cheat-sheet.html